مجوزها و پروانه ها

شبکه سحر ارتباط - پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت SERVCO  شروع سال 1396

پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت SERVCO شروع سال ۱۳۹۶

شبکه سحر ارتباط - پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت SERVCO  شروع سال 1400

پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت SERVCO شروع سال ۱۴۰۰

پروانه ISP سال ۱۳۸۳

پروانه ISP سال ۱۳۸۷

پروانه ISP سال ۱۳۹۴

پروانه ISP سال ۱۳۹۲